หน้าหลัก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานสนทนา ประกาศ อบต. ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเรา
เนื้อหา
       
    นายยุทธภูมิ  ใจสุวรรณ
ปลัด อบต.
   
       
    นายมาณพ  นุ่มเกลี้ยง
หัวหน้าสำนักงานปลัด
   
         
นายนาที  อินทรสูต
จนท.วิเคราะห์ฯ 
นายปรีดา  วงค์หมอ 
นักพัฒนาชุมชน
 พ.จ.อ.สมชาย  หมู่คำ
จพง.ป้องกันฯ
 นางวิมลรัตน์  อินทะเสวก
บุคลากร
น.ส.ฐิติวรดา  วงศ์ชิดวรรณ
นิติกร 
         
  นางปิติกานต์  บัวบุตร
จพง.ธุรการ 
   นายสุรชัย  แก้วมณี
จพง.ธุรการ
 
         
 นายนพดล  มังคละคีรี
ผช.จนท.ธุรการ 
นายรุ่งเพชร  ดีพันธ์
พนง.ขับรถ 
นางณัฐกาญจน์  บุญนิล
คนงานทั่วไป
 
นายมนัส  จันทร์อิ่ม
คนงานทั่วไป 

นายเสมียน  มะหะสุ 
คนงานทั่วไป

         
         

 

- ประวัติ อบต.
- นโยบาย/ยุทธศาสตร์
- แผนพัฒนาตำบล
    + แผนชุมชน
    + แผนตำบล
- โครงสร้างองค์กร
- บทบาทหน้าที่
- ระเบียบ
    + ข้อบัญญัติ
    + พรบ.
- งานบริการประชาชน
    + การบริการจัดเก็บภาษี
- ผู้บริหาร
- สมาชิกสภา
- พนักงานส่วนตำบล
    + สำนักงานปลัด
    + ส่วนการคลัง
    + ส่วนโยธา
    + ส่วนการศึกษาฯ
- หมู่บ้าน
 
 
สินค้า OTOP
ตลาดมอกล้วยไข่
รายละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
607 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร. 0-5585-0725 แฟกซ์. 0-5585-0725
e-Mail : info@angthongkp.go.th